หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊วะ
อักษรล้านนา
พ฿วฯะ
เทียบอักษรไทย
[พัวะ]
ความหมาย

น.พวง - ช่อของดอกไม้และผลไม้; กั๊วะ,ปุ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊วะ (พ฿วฯะ)