หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊วบ่าผาง
อักษรล้านนา
พ฿วฯะบ่าฯผางฯ
เทียบอักษรไทย
[พัวะบ่าผาง]
ความหมาย

น.พวงมะปราง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊วบ่าผาง (พ฿วฯะบ่าฯผางฯ)