หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดเข้างาย
อักษรล้านนา
ปัดฯเขั้างายฯ
เทียบอักษรไทย
[พัดเข้างาย]
ความหมาย

ก.กินข้าวมื้อเช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดเข้างาย (ปัดฯเขั้างายฯ)