หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดหูปั๊ดต๋า
อักษรล้านนา
พัดฯหูพัดฯตา
เทียบอักษรไทย
[พัดหูพัดตา]
ความหมาย

ก.ไม่รู้ไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดหูปั๊ดต๋า (พัดฯหูพัดฯตา)