หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดซ้ายปั๊ดขวา
อักษรล้านนา
พัดฯซ้ายฯพัดฯขวฯา
เทียบอักษรไทย
[พัดซ้ายพัดขวา]
ความหมาย

ก.เหวี่ยงไปมา ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดซ้ายปั๊ดขวา (พัดฯซ้ายฯพัดฯขวฯา)