หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดควาย
อักษรล้านนา
พัดฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[พัดฅวาย]
ความหมาย

ก.ทำแบบไม่มีชั้นเชิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดควาย (พัดฯฅวฯายฯ)