หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดกั๋บไฟ
อักษรล้านนา
พัดฯกัปฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[พัดกับไฟ]
ความหมาย

ก.ขีดไม้ขีดไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดกั๋บไฟ (พัดฯกัปฯไฟ)