หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั้นแต่ง
อักษรล้านนา
ปั้นฯแต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้นแต่ง]
ความหมาย

ก.อบรมสั่งสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นแต่ง (ปั้นฯแต่งฯ)