หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั้นลม
อักษรล้านนา
ปั้นฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้นลม]
ความหมาย

น.ชื่อไม้แผ่นติดหัวแป; มักเรียกเป็นกลุ่มว่า จ้อฟ้าปั้นลม - ช่อฟ้าปั้นลม; ปานลม,ป้านลม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นลม (ปั้นฯล฿มฯ)