หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นปาย
อักษรล้านนา
พั่นฯพายฯ
เทียบอักษรไทย
[พั่นพาย]
ความหมาย

ว.ส่วน,ด้าน,ฝ่าย; ปุ้นปาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นปาย (พั่นฯพายฯ)