หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นตั๋ว
อักษรล้านนา
พั่นฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[พั่นตัว]
ความหมาย

ว.ส่วนตน,เฉพาะตน,ฝ่ายตน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นตั๋ว (พั่นฯต฿วฯ)