หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั่นฝ้าย
อักษรล้านนา
ปั่นฯฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั่นฝ้าย]
ความหมาย

ก.ปั่นด้าย - เอาด้ายเข้าเครื่องหมุน (ไน) เพื่อทำให้เป็นเส้นด้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั่นฝ้าย (ปั่นฯฝ้ายฯ)