หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปันต๋าย
อักษรล้านนา
พันฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[พันตาย]
ความหมาย

ก.แช่งให้ตายโดยเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันต๋าย (พันฯตายฯ)