หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะหลึ้ง
อักษรล้านนา
ปหึ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ปะหลึ้ง]
ความหมาย

ว.แดงแจ๋ อย่างฟ้าแดงหลังฝน หรือถ่านไฟแดง เป็นต้น; ปึ้งหลึ้ง ก็ว่า. ดู...แดงปะหลึ้ง

ออกเสียงล้านนา
แดงปะหลึ้ง
อักษรล้านนา
แดงฯปหึ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[แดงปะหลึ้ง]
ความหมาย

ว.แดงแจ๋ อย่างฟ้าแดงหลังฝน หรือถ่านไฟแดง เป็นต้น; แดงปึ้งหลึ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะหลึ้ง (ปหึ้ลฯง)