หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋เมือง
อักษรล้านนา
ปตูเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปะตูเมือง]
ความหมาย

น.ประตูขนาดใหญ่ เป็นทางเข้าออกตัวเมือง โดยเป็นประตูของกำแพงเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋เมือง (ปตูเมิอฯง)