หน้าหลัก
ปะตู๋เมือง
ปตูเมิอฯง
[ปะตูเมือง]

น.ประตูขนาดใหญ่ เป็นทางเข้าออกตัวเมือง โดยเป็นประตูของกำแพงเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋เมือง (ปตูเมิอฯง)