หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋ผี
อักษรล้านนา
ปตูผี
เทียบอักษรไทย
[ปะตูผี]
ความหมาย

น.ประตูที่กำหนดให้เป็นทางนำศพออกจากเขตกำแพงเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋ผี (ปตูผี)