หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋ป่า
อักษรล้านนา
ปตูป่า
เทียบอักษรไทย
[ปะตูป่า]
ความหมาย

น๑.ปากทางเข้าสู่ป่า น๒.ซุ้มประตูที่ประดับด้วย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ก้านมะพร้าว เป็นต้น มักจัดทำขึ้นในเทศกาลต่างๆ เช่นลอยกระทง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋ป่า (ปตูป่า)