หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋
อักษรล้านนา
ปตู
เทียบอักษรไทย
[ปะตู]
ความหมาย

น.ประตู - ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือน อาคาร เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋ (ปตู)