หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอไผปอมัน
อักษรล้านนา
พํอฯไผพํอฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[พอไผพอมัน]
ความหมาย

ว.ตามลำพัง,ตามกำลังความสามารถ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอไผปอมัน (พํอฯไผพํอฯมันฯ)