หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอเป๋นน้ำแล้ว
อักษรล้านนา
พํอฯเปนฯนาฯ¦วฯ
เทียบอักษรไทย
[พอเปนน้ำแล้ว]
ความหมาย

ว.เป็นที่สิ้นสุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอเป๋นน้ำแล้ว (พํอฯเปนฯนาฯ¦วฯ)