หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอเปียง
อักษรล้านนา
พํอฯพยฯง
เทียบอักษรไทย
[พอเพียง]
ความหมาย

ว.เพียงพอ - ได้เท่าที่ต้องการ,ได้เท่าที่กะไว้,เต็มเท่าที่จำเป็น,พอกับความต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอเปียง (พํอฯพยฯง)