หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอฮ้ายปอดี
อักษรล้านนา
พํอฯร้ายฯพํอฯดี
เทียบอักษรไทย
[พอร้ายพอดี]
ความหมาย

ว.กำลังดี,ไม่ดีและไม่เลวจนเกินไป,ปานกลาง; ปอดีปอฮ้าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอฮ้ายปอดี (พํอฯร้ายฯพํอฯดี)