หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอฮาม
อักษรล้านนา
พํอฯรามฯ
เทียบอักษรไทย
[พอราม]
ความหมาย

ว.กำลังรุ่น,ปานกลาง,พอดี,กำลังสวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอฮาม (พํอฯรามฯ)