หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอล้ำปอเหลือ
อักษรล้านนา
พํอฯลาพํอฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[พอล้ำพอเหลือ]
ความหมาย

ว.อะไรขนาดนัั้น,อะไรกันนักหา,เกินสมควร,เกินขนาด: งามปะล้ำปะเหลือ - สวยนักหนา,สวยยิ่งนัก; ปะล้ำปะเหลือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอล้ำปอเหลือ (พํอฯลาพํอฯเหิลฯอฯอ)