หน้าหลัก
ปอล้ำปอเหลือ
พํอฯลาพํอฯเหิลฯอฯอ
[พอล้ำพอเหลือ]

ว.เกินสมควร,เกินขนาด; ปะล้ำปะเหลือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอล้ำปอเหลือ (พํอฯลาพํอฯเหิลฯอฯอ)