หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอยเถ๋าะ
อักษรล้านนา
พอฯยฯโถอฯะ
เทียบอักษรไทย
[พอยเถาะ]
ความหมาย

น.การฉลองถาวรวัตถุที่จัดขึ้นในขณะที่สิ่งที่ทำหรือก่อสร้างนั้นยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ จัดเพื่อหาเงินดำเนินการก่อสร้างต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยเถ๋าะ (พอฯยฯโถอฯะ)