หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยังแควน
อักษรล้านนา
พํอฯยังฯแฅวฯร
เทียบอักษรไทย
[พอยังแฅวน]
ความหมาย

ว.ค่อยยังชั่ว,ดีขึ้น,ทุเลาขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยังแควน (พํอฯยังฯแฅวฯร)