หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอยหลวง
อักษรล้านนา
พอฯยฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[พอยหลวง]
ความหมาย

น.งานฉลองถาวรวัตถุภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยหลวง (พอฯยฯหลฯวฯง)