หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอยล้อ
อักษรล้านนา
พอฯยฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พอยล้อ]
ความหมาย

น.งานศพของผู้ที่เคารพนับถือ เช่นศพของพระสงฆ์เถระซึ่งเป็นงานใหญ่ มักจะทำเรือนศพเป็นรูปปราสาทบรรจุบนล้อหรือเกวียน แล้วลากไปยังฌาปนสถาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยล้อ (พอฯยฯลํอฯ)