หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยบวชพะ
อักษรล้านนา
พอฯยฯบวฯชระฯพ
เทียบอักษรไทย
[พอยบวชพระ]
ความหมาย

น.งานบวชนาค หรืองานบรรพชาอุปสมบท; ปอยหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยบวชพะ (พอฯยฯบวฯชระฯพ)