หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอยขึ้นเฮือนใหม่
อักษรล้านนา
พอฯยฯขึ้นฯเริอฯรไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[พอยขึ้นเรือนใหม่]
ความหมาย

น.งานขึ้นบ้านใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอยขึ้นเฮือนใหม่ (พอฯยฯขึ้นฯเริอฯรไห่มฯ)