หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอมีปอกิ๋น
อักษรล้านนา
พํอฯมีพํอฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[พอมีพอกิน]
ความหมาย

ว.พอมีพอกิน - ฐานะปานกลาง ไม่จนไม่รวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอมีปอกิ๋น (พํอฯมีพํอฯกินฯ)