หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอม
อักษรล้านนา
พอฯม
เทียบอักษรไทย
[พอม]
ความหมาย

ก.แขวน,ถ่วง,ห้อย เช่น ปอมเหล๋ก - ถ่วงด้วยเหล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอม (พอฯม)