หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอบมีด
อักษรล้านนา
ปอฯบมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอบมีด]
ความหมาย

ดู...ข้องพ้า

ออกเสียงล้านนา
ข้องพ้า
อักษรล้านนา
ข้อฯงระฯพ้า
เทียบอักษรไทย
[ข้องพร้า]
ความหมาย

น.ฝักมีด - อุปกรณ์ใส่มีด ทำด้วยหวาย ปากบานคล้ายปากข้องใส่ปลา มีหูสอดเข็มขัดเพื่อใช้พกติดตัวไปตัดไม้ ทำไร่ เป็นต้น; ปอบมีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอบมีด (ปอฯบมีดฯ)