หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอน
อักษรล้านนา
พอฯร
เทียบอักษรไทย
[พอร]
ความหมาย

น.พร - ถ้อยคำที่แสดงความปรารถนาดี หวังให้ประสบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล เช่น หื้อปอน - ให้พร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอน (พอฯร)