หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอดีปอฮ้าย
อักษรล้านนา
พํอฯดีพํอฯร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[พอดีพอร้าย]
ความหมาย

ว.ไม่ดีและไม่เลวจนเกินไป,ปานกลาง; ปอฮ้ายปอดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอดีปอฮ้าย (พํอฯดีพํอฯร้ายฯ)