หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอก้าย
อักษรล้านนา
พํอฯค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พอค่าย]
ความหมาย

ว.เบื่อหน่าย,เอือมระอา,เหนื่อยหน่ายหรือไม่อยาก เช่น ก้ายล่ำ-เบื่อสุดๆ,กิ๋นปอก้าย-กินบ่อยๆ จนไม่อยากกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอก้าย (พํอฯค่าฯยฯ)