หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปอกั๋น/ปอๆกั๋น
อักษรล้านนา
พํอฯกันฯ/พํอฯๆกันฯ
เทียบอักษรไทย
[พอกัน/พอๆกัน]
ความหมาย

ว.ทัดเทียมกัน,เท่าๆ กัน,เสมอกัน เช่น สวยพอกัน,ยากพอกัน,ฝีมือพอๆ กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอกั๋น/ปอๆกั๋น (พํอฯกันฯ/พํอฯๆกันฯ)