หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวั๊ะดอก
อักษรล้านนา
พัวฯะดอฯก
เทียบอักษรไทย
[พวัะดอก]
ความหมาย

ดู...ปวงดอก

ออกเสียงล้านนา
ปวงดอก
อักษรล้านนา
พวฯงดอฯก
เทียบอักษรไทย
[พวงดอก]
ความหมาย

น.ดอกไม้ที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม; ปวั๊ะดอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวั๊ะดอก (พัวฯะดอฯก)