หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวั๊ะ
อักษรล้านนา
พัวฯะ
เทียบอักษรไทย
[พัวะ]
ความหมาย

ดู...ปวง

ออกเสียงล้านนา
ปวง
อักษรล้านนา
พวฯง
เทียบอักษรไทย
[พวง]
ความหมาย

น.กลุ่มของสิ่งของที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน; ปวั๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวั๊ะ (พัวฯะ)