หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวดหงวาบๆ
อักษรล้านนา
ปวฯดหงฯวฯาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ปวดหงวาบๆ]
ความหมาย

ก.รู้สึกปวดมากๆ อย่างปวดฟัน;ปวดหงุ๋บๆ ก็ว่า: ถ้าปวดตุบๆเพียงเล็กน้อย เรียก ปวด แหง๋บๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวดหงวาบๆ (ปวฯดหงฯวฯาปฯๆ)