หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวง
อักษรล้านนา
พวฯง
เทียบอักษรไทย
[พวง]
ความหมาย

น.กลุ่มของสิ่งของที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน; ปวั๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวง (พวฯง)