หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋อ
อักษรล้านนา
บํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ๋อ]
ความหมาย

ว.ใช้นำหน้าคำกิริยาเพื่อให้กลายเป็นคำถามหรือคำเชิญชวน เช่น กิ๋นบ๋อ - กินไหม,ไปบ๋อ - ไปหรือยัง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋อ (บํอฯ)