หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋ดฟ้าบ๋ดฝน
อักษรล้านนา
บ฿ดฯแดดฯบ฿ดฯฝ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[บดฟ้าบดฝน]
ความหมาย

ก.ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋ดฟ้าบ๋ดฝน (บ฿ดฯแดดฯบ฿ดฯฝ฿นฯ)