หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋ด
อักษรล้านนา
บ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[บด]
ความหมาย

ก.บด - ให้แตก,แหลก หรือละเอียดเป็นผงด้วยแรงกดทับไปมา เช่น บดยา ว.มืดครื้ม มีเมฆบังมิให้แสงอาทิตย์ส่องลงมากระทบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋ด (บ฿ดฯ)