หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ๋กหย้า
อักษรล้านนา
บ฿กฯห้ยฯา
เทียบอักษรไทย
[บกหย้า]
ความหมาย

ก.ขุดเอาก้อหญ้าออกมักใช้กับกอหญ้าขนาดใหญ่และมีรากลึก เช่น หย้าเมืองวาย -หญ้าสาบเสือ,หย้าฅา - หญ้าคา เป็นต้น ถ้าเป็นหญ้าขนาดเล็ก เช่น หย้าก่อน-หญ้าเจ้าชู้,หย้าหนิ้วหมู - แห้วหมู ควรใช้ จ้ากหย้า,แถ๋ะหย้า,สุ๋หย้า หรือ แส๋ะหย้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋กหย้า (บ฿กฯห้ยฯา)