หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋กบาง
อักษรล้านนา
บ฿กฯบาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บกบาง]
ความหมาย

น.ลดลง,พร่อง,เสื่อมถอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋กบาง (บ฿กฯบาฯงฯ)