หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ๋กต๋อ
อักษรล้านนา
บ฿กฯตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บกตอ]
ความหมาย

ก.ขุดเอาตอไม้ออก,ขุดเอาส่วนโคนของต้นไม้ที่เหลืออยู่หลังจากตัดลำต้นไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ๋กต๋อ (บ฿กฯตํอฯ)