หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้าน
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้าน]
ความหมาย

น.บ้าน - ที่อยู่อาศัย,สิ่งปลูกสร้างสำหรับอยู่อาศัย,โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือที่จอดเป็นประจำหรือใช้เป็นที่อยู่ประจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้าน (บ้าฯนฯ)