หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้องหู
อักษรล้านนา
บ้อฯงหู
เทียบอักษรไทย
[บ้องหู]
ความหมาย

น.ซอกหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องหู (บ้อฯงหู)