หน้าหลัก
บ้องยา
บ้อฯงอยฯา
[บ้องอฺยฺา]

น.กระบอกที่ใช้สูบยาอย่างบ้องกัญชา; มูอฺยฺาน้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องยา (บ้อฯงอยฯา)