หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้องยา
อักษรล้านนา
บ้อฯงอยฯา
เทียบอักษรไทย
[บ้องอฺยฺา]
ความหมาย

น.กระบอกที่ใช้สูบยาอย่างบ้องกัญชา; มูอฺยฺาน้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องยา (บ้อฯงอยฯา)